Aanmelding en wachtlijsten

Leerlingen met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor SBO kunnen geplaatst worden op De Oostvogel (IJsvogel en Vuurvogel), ongeacht de school van herkomst.

Voor een kind kan in samenspraak met zijn huidige school een TLV worden aangevraagd, indien het reguliere onderwijs onvoldoende aansluit bij zijn onderwijsbehoefte. Het kind wordt eerst besproken in een School OndersteuningsTeamvergadering (SOT). Er kan dan aanvullende hulp gevraagd worden om het kind nog beter en gerichter te kunnen helpen. Als ook die extra hulp niet voldoende is, zal een Groeidocument ingevuld worden en moet in het SOT extra ondersteuning gevraagd worden in de vorm van plaatsing opeen SBO (school voor speciaal basisonderwijs). Als het SOT hierover een positief besluit heeft genomen, zal het verzoek voorgelegd worden aan twee deskundigen, orthopedagogen of psychologen. Als zij een positief advies uitbrengen, dan gaat het verzoek naar de Toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband. Deze commissie geeft uiteindelijk de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. Met een TLV kan een kind aangemeld worden op een SBO-school. Er volgt eerst een intakegesprek met de directie op de school van uw keuze. Ook krijgt u de gelegenheid om een kijkje te nemen in het schoolgebouw. Op het moment dat u uw kind inschrijft, stemt u er ook mee in dat uw kind deelneemt aan alle activiteiten die de school organiseert, zoals Sinterklaas, Kerst en het schoolkamp. Kinderen worden niet toegelaten als de school vol is, als ouders de grondslag van de school weigeren te respecteren of als het kind niet zindelijk is.

Ook kan de school om aanvullend onderzoek vragen, bijvoorbeeld in geval van leer- en/of gedragsproblemen.

Meestal kan per direct overgegaan worden tot plaatsing van een leerling binnen het SBO. Soms komt het voor dat we een wachtlijst moeten hanteren. De tijd dat een leerling op de wachtlijst staat mag formeel niet langer zijn dan 3 maanden, tenzij met de ouders en school anders is afgesproken.

Redenen om een leerling op de wachtlijst te plaatsen zijn:

  •  de groep waar de leerling nu in komt zit inmiddels vol.
  •  huisvestingsproblemen, aanpassingen voor de juiste begeleiding van de leerling ontbreken.

De afgelopen jaren is er voor plaatsing op de Oostvogel géén wachtlijst geweest en konden alle leerlingen per direct geplaatst worden.

Gast/observatieplaatsen

De Oostvogel hanteert in bepaalde gevallen ook gast/observatieplaatsen. Crisis-opvang en time-out is eveneens een mogelijkheid. We doorlopen met elkaar wel enkele stappen om alles zorgvuldig te laten verlopen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een email naar directie.oostvogel@degroeiling.nl  sturen of neem telefonisch contact met ons op via 0182- 524424