Speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen met internaliserende problematiek.

Bij de afdeling Watervogel zitten leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek. Dit zijn leerlingen die een veilige en vertrouwde schoolomgeving vragen als gevolg van bijvoorbeeld autisme, teruggetrokken gedrag of angsten.

Veiligheid is een van de basisvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen. De Watervogel biedt een klimaat van veiligheid, duidelijkheid en acceptatie. De sociaal-emotionele ontwikkeling staat op de eerste plaats. Vanuit deze basis wordt er aan de cognitieve ontwikkeling gewerkt, waarbij wordt gestreefd naar het opdoen van succeservaringen.

De Watervogel heeft een eigen hal met 2 lokalen en een eigen schoolplein tot zijn beschikking. De leerlingen van de Watervogel doen zoveel mogelijk mee met de activiteiten van de school De Oostvogel, maar waar nodig kunnen er (tijdelijk) aanpassingen gedaan worden waardoor voldaan wordt aan het veiligheidsgevoel van de leerlingen.

In het dagprogramma wordt dagelijks tijd gepland voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, op vaste momenten maar daarnaast is het leren van sociale vaardigheden vooral een geïntegreerd geheel dat is terug te vinden in het dagelijks handelen.

Bij de Watervogels wordt gezorgd voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning, waarbij naar de behoeften van de leerlingen aanpassingen gedaan worden.

Medewerkers bij de Watervogel zijn voorspelbaar en duidelijk in hun verwachtingen. Leerlingen krijgen altijd mogelijkheden om opnieuw te beginnen, fouten te herstellen en samen reflecteren we op de gemaakte keuzes. Wat was handig en wat was misschien minder helpend? Hoe kunnen we elkaar helpen om goede keuzes te maken, waardoor we allemaal prettig kunnen leren?

Leerlingen die naar de Watervogel komen hebben een toelaatbaarheidsverklaring SO nodig. Er moet sprake zijn van internaliserende problematiek, die het tot leren komen belemmert, terwijl daartoe wel de cognitieve mogelijkheden aanwezig zijn. De leerlingen moeten in staat zijn te functioneren in een groep van maximaal 12 leerlingen.

Op de Oostvogel zijn verschillende deskundigen aanwezig, zoals een medewerker van Enver, die de leerlingen van de Watervogel (extra) kunnen ondersteunen binnen of buiten de groep wanneer dit nodig is.