Kinderen van 5 jaar en ouder vallen onder de Leerplichtwet en zijn daarom verplicht naar school te gaan. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen die maken dat u vrij wilt vragen voor uw kind.

Vrij in verband met vakantie

Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof moet minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school te worden ingediend. De directeur beslist over het verzoek. De Leerplichtwet geeft aan dat verlof  wegens vakantie slechts wordt verleend indien:

  1. wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan én
  2. een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde schoolvakanties mogelijk is.
  3. het de enige vakantie van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen gezamenlijk in dat schooljaar betreft.

Er kan maar eenmaal per jaar vakantieverlof worden verleend en nooit langer dan tien schooldagen. De eerste twee lesweken van het schooljaar wordt nooit vakantieverlof verleend. Formulier vrijstelling schoolbezoekvakantie 

Vrij in verband met andere, bijzondere omstandigheden

Denk hierbij aan een verhuizing, een familiefeest, etc. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient vooraf aan de directeur te worden voorgelegd. Daarbij gelden voor bepaalde gebeurtenissen maximale termijnen.

Een verzoek om meer dan 10 dagen te mogen verzuimen moet minimaal 6 weken van te voren schriftelijk worden ingediend bij de directeur. Deze zal vervolgens het verzoek aan de leerplichtambtenaar voorleggen. Formulier vrijstelling gewichtige omstandigheden 

Vrij in verband met een religieuze feestdag.

Ouders/verzorgers moeten een verzoek hiertoe minimaal 2 dagen van te voren schriftelijk indienen bij de directeur. Formulier vrijstelling gewichtige omstandigheden 

Vrij in verband met een behandeling van uw kind.

Bij medische behandelingen (waaronder ook logopedie) verdient het de voorkeur dat deze buiten schooltijd plaats vindt. Het kind mist dan zo min mogelijk lestijd. Blijkt dit niet mogelijk dat kunt u hiervoor vrij vragen bij de directeur. Bij logopedische behandeling onder schooltijd heeft het sterk onze voorkeur dat deze op onze school of op een school in de buurt plaats vindt.

Bij bijvoorbeeld dyslexiebehandeling onder schooltijd geeft de school alleen vrij als deze op de school plaats vindt of, als dat niet mogelijk is, eventueel op een school in de buurt. Dit om verlies van lestijd zoveel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen u helpen bij het vinden van een aanbieder die behandeling op school of eventueel op een school in de buurt kan aanbieden. Mocht de behandeling in een buurtschool plaats vinden dan bent u zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van uw kind.

Ziekmelden

Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school komen? Dat kan gebeuren, u kunt dit telefonisch melden, telefoonnummer 0182-524424. Bij veelvuldig te laat komen zonder opgaaf van reden of bij veelvuldige ziekmeldingen is de school verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar.