Tegenwoordig is communicatie via veel verschillende kanalen mogelijk en is het vaak onduidelijk en wisselend welke communicatiestijl er handig is en welke waardering een ander aan de uiting geeft.

Het is wenselijk om duidelijkheid te geven over de kanalen die de school wel gebruikt en de wijze waarop ze deze gebruikt.

Op De Oostvogel communiceren we via de hieronder genoemde kanalen. Andere media, zoals WhatsApp, Facebook e.d. wordt door de school niet als officieel communicatiemiddel gebruikt.

Informatievoorziening
 • Website. Op de website kunt u informatie vinden over de groepen, het team, m.r, o.r. en de school. De schoolgids, jaarplan, jaarverslag, vakantierooster/ studiedagen en actuele nieuwtjes zijn op de website te vinden. Ook is er de mogelijkheid om documenten en formulieren (bijvoorbeeld verlofaanvragen) te downloaden.
 • Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De nieuwsbrief gaat via de Parro app naar ouders en team.
 • Informatiebijeenkomsten/ ouderavonden. Tweemaal per jaar zijn er kind-oudergesprekken (eerste schooldag en na 6-7 weken). Tweemaal per jaar zijn er ouderavonden waarop het ouderverslag/ontwikkelingsperspectief besproken wordt. We verwachten dat ouders op deze avonden aanwezig zijn. We streven ernaar om informatieve bijeenkomsten voor ouders te organiseren rond een thema.
Praktische dialoog

Korte mededelingen of afstemming over bijvoorbeeld het welbevinden van de kinderen, (eerder) ophalen, doktersbezoek of voor het maken van een afspraak.

 • Mondeling. Dit kan tijdens het brengen of ophalen, maar houdt er wel rekening mee dat de leerkracht op dit moment er al/nog primair voor de kinderen is.
 • Telefonisch. De school is bereikbaar op schooldagen van 08.00 tot 16.30 op telefoonnummer 0182-524424. (woensdag tot 14.00 uur)
 • E-mail. Leerkrachten beantwoorden hun e-mail op hun werkdagen. Wanneer er twee groepsleerkrachten zijn is het vaak handig om de mail naar beide leerkrachten te sturen. 
 • Parro app
Inhoudelijke dialoog

Een inhoudelijk gesprek over de ontwikkeling van uw kind of over andere zaken die met die ontwikkeling te maken hebben vraagt om tijd en aandacht. Om die reden doen we dit meestal op afspraak, zo kunnen we die aandacht ook echt bieden.

 • Mondeling gesprek.  Wij geven er de voorkeur aan om de ontwikkeling van uw kind face-to-face te bespreken, op die manier komen alle verschillende aspecten en nuances die bij die ontwikkeling horen toch het beste over. Zeker langdurige mailwisselingen hebben we liever niet; we kiezen dan voor de dialoog.
 • Telefonisch gesprek. Wanneer een gesprek op school niet mogelijk is, kan er eventueel voor gekozen worden het gesprek telefonisch te voeren. Dit is echter wel afhankelijk van (de gevoeligheid van) het onderwerp.
Wederzijdse verwachtingen (m.b.t. communicatie) 

Wat mogen ouders van school verwachten?

Ouders mogen van school verwachten dat ze:

 •  ouders serieus neemt en respectvol benadert.
 •  luistert naar de mening van de ouders.
 •  met ouders in gesprek gaat op basis van gelijkwaardigheid.
 •  contact opneemt met de ouders wanneer de leerkrachten iets bijzonders signaleren m.b.t. uw kind (ook positief).
 •  ouders informeert wanneer een incident of activiteit veel indruk heeft gemaakt op de kinderen en/of leerkracht(en).
 •  voor de ouders relevante informatie tijdig en volledig kenbaar maakt.
 •  bereikbaar is per telefoon op schooldagen van 08.00 tot 16.30 (woensdag tot 14.00 uur) , per e-mail (je krijgt antwoord binnen 2 werkdagen van de betreffende medewerker) of op locatie.

Wat verwacht school dan van ouders?

School verwacht van ouders dat ze:

 •  respectvol communiceren met en over de school/leerkrachten.
 •  problemen bespreken met de leerkracht, niet in de wandelgangen en zeker niet op facebook e.d.
 •  rekening houden met het feit dat leerkrachten er primair voor de kinderen zijn en daardoor niet altijd beschikbaar zijn voor een gesprek.
 •  begrip hebben voor het feit dat leerkrachten ook gewoon mensen zijn met een privéleven en dus niet 24/7 beschikbaar zijn.
 •  geïnformeerd zijn over de praktische zaken rondom de groep/school.
 •  Eén lijn trekken met de school naar de kinderen toe, ook als we van mening verschillen.