Visie

We zijn een katholieke school. In onze visie heeft de kwaliteit van het leven in hoge mate te maken met de kwaliteit van het omgaan met elkaar. Zo werken we in de klas aan een goede sfeer met respect voor elkaar en de eigenheid van ieder mens. Op school proberen we de kinderen duidelijk te maken hoe we met elkaar en andere mensen moeten omgaan. Expliciet vind je het katholiek zijn terug in de catecheselessen. We hanteren binnen onze school een catechese-methode. We hebben in onze school ook te maken met mensen die een ander geloof belijden of niet in een levensbeschouwelijke traditie zijn grootgebracht. Het onderwijs op school wordt daarom gegeven vanuit onze eigen identiteit, maar in dialoog met andere overtuigingen. Het vakgebied godsdienst wordt daarom verbreed met informatie over andere levensbeschouwingen tot het vak godsdienst / levensbeschouwing.

De ene keer wordt door de school haar katholieke karakter kenbaar gemaakt, zoals bij:

 • De catechese les
 • De vieringen

De andere keer gaat het katholieke karakter wat schuil in het brede schoolgebeuren. Dan valt te denken aan:

 • De sfeer op school, de gezelligheid, een geest van vertrouwen.
 • Het pedagogisch klimaat, de benadering van de leerlingen.
 • De speciale zorg voor onze leerlingen, zowel op de onderdelen waar zij zwak in zijn als waar ze goed in zijn.
 • De manier waarop de lessen worden gegeven en de onderwerpen die daarin aan de orde komen.
 • De omgang met de ouders.

Missie

‘We verplichten ons aan ieder kind en zijn of haar ouders, om binnen onze mogelijkheden een optimale onderwijsomgeving te creëren. Hiervoor is specialistische begeleiding en ondersteuning beschikbaar. We zorgen er voor dat het kind aan het eind van de schoolloopbaan het maximale uit zichzelf heeft gehaald. Het kind heeft dan een stevige basis om zijn talenten en kwaliteiten verder te kunnen ontwikkelen in het voortgezet onderwijs en het verdere leven.’

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

Visie op ontwikkeling en leren

 • Wij bieden een veilige, uitdagende, autonomie-ondersteunende en gestructureerde leer en werkomgeving voor alle personen die bij de school betrokken zijn.
 • Wij leveren opbrengst en handelingsgericht onderwijs, waarvan de kern is het ontwikkelen van autonomie, sociale verbondenheid, talenten en competenties van kinderen door het bieden van een professioneel, didactisch en pedagogisch klimaat voor een individuele leerling en een groep.

Hoger doel

We zijn een school waar kinderen, ouders, samenwerkingspartners, zich welkom, gehoord en begrepen voelen. We staan daarom garant voor autonomie-ondersteunend onderwijs, zorg op maat en begeleiding. We dagen kinderen, ouders en onszelf uit om binnen de eigen grenzen, te denken in mogelijkheden én optimale groei. Het kind ervaart dat het geholpen en gesteund wordt om op basis van eigen keuzes, sociale verbondenheid en eigen talent en vaardigheden, het maximale uit zich zelf te halen. Het kind leert zichzelf staande te houden en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

Kernwaarden

SBO Oostvogel hanteert volgende kernwaarden:

 • Respect
 • Verbondenheid
 • Verantwoordelijkheid geven en nemen

Kernkwaliteiten

Onze Kernkwaliteiten zijn: De professionele houding van alle medewerkers om het handelen aan te passen aan de behoeften van het individuele kind.

Dit doen wij door het

 • denken in mogelijkheden,
 • respecteren van verschillen in visie, meningen en oplossingen van kinderen, ouders en collega’s,
 • kritisch reflecteren op eigen handelen, hiervan leren en het handelen zo nodig bijstellen of aanpassen,
 • open communiceren met kinderen, ouders en elkaar.